E-MePoganja

Pogoji uveljavljanja garancije

Vsak izdelek mora kupec upravljati v skladu z navodili za uporabo, ki jih prejme skupaj z izdelkom. Pomembno je ločiti zagon izdelka kot tudi kasnejše delovanje. Za obe fazi so v navodilih za uporabo natančno določeni postopki. Garancija krije napake v izdelavi in nedelovanje naprave.

Kupec ni upravičen do garancije v garancijskem roku, kadar ni deloval v skladu z navodili za uporabo in/ali če ne uspe predložiti dokazilo o nakupu izdelka (predložiti mora številko oz. koda izdelka ter račun).

Večina artiklov v ponudbi ima garancijo. Če ima izdelek priložen garancijski list, lahko kupec garancijo uveljavljate neposredno pri prodajalcu.

Izdelki imajo časovni rok garancije, kot je navedeno na internetni strani ali/in na garancijskem listu. Garancija se lahko uveljavlja v fazi prejema izdelka ali delovanja izdelka od prejema do časa garancije za posamezni izdelek. Garancija je veljavna ob predložitvi računa, številki oz. kodi izdelka in ob upoštevanju navodil za uporabo.

 Za večino izdelkov velja 2 letna garancija na električne dele, če se seveda izdelki uporabljajo v skladu z navodili in niso bili drugače poškodovani. Za električna kolesa velja 2 letna splošna garancija na konstrukcijo okvirja kolesa, kar pa je posebej navedeno. Garancija na baterije je 12 mesecev, v primeru vmesnega testiranja po navodilih prodajalca pa 24 mesecev.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje kolesa v garancijskem roku, ki začne teči na dan izročitve kolesa kupcu.

Po preteku garancijskega roka proizvajalec zagotavlja nadomestne dele.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov od prodajalca do proizvajalca, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača proizvajalec.

V primeru napake ali nedelovanja izdelka kupec obvesti prodajalca na elektronski naslov: info@e-mepoganja.si. Kupec v sporočilu posreduje:
- Podatek o kupcu (ime, priimek, naslov)
- Kopijo računa
- Opis napake oz. težave
- Po možnosti priloži tudi sliko napake

Nekatera servisna dela, kot so zamenjava posameznih delov ali manjša popravila, bo opravil prodajalec sam. V primeru obsežnejših servisnih del prodajalec kupcu pošlje servisni nalog za obisk pooblaščenega servisa in vzpostavi stik s proizvajalcem.

Pred popravilom na pooblaščenih servisnih enotah je v garancijskem roku obvezna potrditev posega s strani prodajalca. V nasprotnem primeru garancije ni mogoče uveljavljati.

Tudi po poteku garancijskega obdobja prodajalec kupcu nudi svoje storitve s ciljem zagotavljanja brezhibnega delovanja izdelka in zadovoljstva kupca.  

Nazaj na vrh